Vakantiehuizen met zwembad

Algemene reserveringsvoorwaarden

General Home Services

1. Inleiding

Deze reserveringsvoorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en General Home Service S.L. y Luxury House Service S.L. Het bedrijf, vanaf dit moment g.h.s. Genoemd is gevestigd in c/ Ciudad Real No.2, 03724 Moraira, Alicante, Spanje en handelt als intermediair voor en in naam van het verhuurobject in dit contract. De accommodaties die verhuurd worden staan onder toezicht van verschillende accommodatieverschaffers en dienstverlening, die ter plekke de serviceverlening zoals sleuteladres, schoonmaak, onderhoud, etc. Behartigen. Alle binnen deze reserveringsvoorwaarden beschreven punten zijn bindende afspraken die gemaakt zijn tussen g.h.s. En de accommodatieverschaffers of dienstverleners.

2. Betalingsvoorwaarden

Een reservering kan via het internet, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of persoonlijk bij een boekingsagent worden gedaan. Zodra de overeengekomen aanbetaling, over het algemeen 40% van het huurbedrag, in het bezit is van het boekingsagent, is de reservering definitief. Het restantbedrag moet uiterlijk 28 dagen vóór de aanvangsdatum van de huurperiode in het bezit van het boekingsagent zijn. Het niet op tijd betalen kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst door het boekingsagent, in welk geval het reeds betaalde niet zal worden gerestitueerd. Indien de reservering binnen vier weken vóór de huurperiode plaatsvindt, moet het huurbedrag en eventuele waarborgsom in één keer worden voldaan. In het geval van creditcardbetalingen, moet de huurder de fysieke kaart tonen bij aankomst op ons kantoor. De prijzen zijn vermeld in euro per accommodatie en per week. Voor de te boeken accommodatie gelden deze reserveringsvoorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om de reissom te wijzigen indien veranderingen in de verschuldigde heffingen, geldkoersen en belastingen daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, dus zonder opslag, worden doorberekend. Drukfouten in de brochure en prijslijst zijn tevens voorbehouden. Uitzondering: ander betalingsformulier voor "Early Booking Discount 5%" 40% bij boeking, 40% 2 maanden na boeking en 20% 1 maand voor aankomst

3. Annulering

De huurder kan het huurcontract schriftelijk annuleren tot 90 dagen voor het begin van de huurperiode, de annuleringskosten bedragen 20% van het totale bedrag. Als de huurder tussen 90 en 60 dagen annuleert, bedragen de annuleringskosten 30% van het totale bedrag. Als de huurder tussen 60 - 30 dagen annuleert, bedragen de annuleringskosten 50% van het totale bedrag. Als de huurder tussen 30 - 0 dagen annuleert, bedragen de annuleringskosten 100%. Volgens de speciale annuleringsvoorwaarde van Corona Virus, is de volgende procedure van toepassing:     In geval van mobiliteitsbeperkingen verbonden aan de Covid 19, zowel van de houder van de reservering of van de personen die met hem samenwonen of deel uitmaken van het contract, zal 100% van het betaalde bedrag worden terugbetaald, of de klant kan kiezen voor een VOUCHER voor het genoemde bedrag, voor een periode van EEN JAAR, te rekenen vanaf de begindatum van zijn gereserveerde verblijf.     Binnen de voornoemde periode van één jaar kan de Klant de accommodatie en de verblijfsperiode kiezen uit de in de gekozen periode beschikbare accommodaties.     De Klant dient het eventuele verschil te betalen tussen het op de VOUCHER vermelde bedrag en de prijs van de gekozen reservering, die hem door de beheermaatschappij zal worden medegedeeld.     Het Beheermaatschappij zal het reserveringsgeld niet terugbetalen, zelfs als de VOUCHER niet door de klant is gebruikt.     Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de Beheervennootschap een geldig e-mailadres te bezorgen voor de ontvangst van de VOUCHER, en de Beheervennootschap is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid indien, om redenen buiten haar controle, de Klant de VOUCHER niet ontvangt op het aangegeven e-mailadres.     

 4. Verzekeringen

Het boekingsagent kan u informeren over de mogelijkheid een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

5. Aansprakelijkheid

De huurder is de in het reserveringsformulier vermelde persoon. De huurder die een accommodatie boekt voor (ook) andere bewoners is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die bij hem in de gehuurde accommodatie verblijven. Een reservering is geldig voor het aantal vermelde personen op het reserveringsformulier. Het is dan ook niet geoorloofd de accommodatie te bewonen met meer personen dan aangegeven en kan verbreking van de huurovereenkomst en verlies van de borg tot gevolg hebben. Indien de huurder de intentie heeft meer dan de toegestane aantal personen in de gehuurde accommodatie te laten verblijven, is de huurder verplicht voorafgaand aan de huurperiode schriftelijk een verzoek hiertoe in te dienen bij het boekingsagent. De accommodatieverschaffer heeft het recht om dit te weigeren of om hiervoor een extra toeslag te verlangen. De huurder verplicht zich de accommodatie volgens de algemeen geldende normen te bewonen en het na gebruik in schone staat achter te laten. De accommodatieverschaffer zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor (waarde)verlies en/of beschadiging van eigendommen van de huurder en zijn medebewoners, welke veroorzaakt zijn door gebreken aan het gehuurde of door onjuist gebruik van het gehuurde. De huurder verplicht zich tot een verantwoord gebruik van water en elektriciteit. In geval van overmatig verbruik (de hele dag de lichten laten branden, airco aan staat met het raam open, kraan of douche niet dichtgedraaid) wordt een toeslag in rekening gebracht, die zal worden afgetrokken van de borg.

6. Borgsom

Wij maken u er op attent dat accommodatieverschaffers over het algemeen een borgsom van € 300,- tot € 500,- en bij een accommodatie met telefoon een borgsom van € 650,-- kunnen verlangen. Deze waarborgsom zal worden geind op het moment van reserveren of op de dag van aankomst, afhankelijk van uw boekingsagent en/of de accommodatie. Uiterlijk 8 dagen ná het verstrijken van de huurperiode zal deze worden gerestitueerd. In geval van schade en/of verlies aan het gehuurde, en/of bij grove nalatigheid van de huurder zal de totale schade van de waarborgsom worden afgetrokken. Indien de gelede schade en/of verlies aan het gehuurde, of gelede schade door de eigenaar en/of accommodatieverschaffer, hoger uitvalt dan wat er betaald is aan borg, is de huurder ten aller tijde aansprakelijk voor de totale schade. Gevallen van breuk, verlies en/of beschadiging aan het gehuurde moeten direct bij de accommodatieverschaffer worden gemeld.

7. Verblijfsduur, aankomst en vertrek

In de regel geldt een minimum verblijf van 7 dagen met aankomstdag zaterdag. De gebruikelijke aankomst- en vertrekdag kan variëren per locatie. Buiten het hoogseizoen is het in het algemeen mogelijk elke willekeurige dag van de week als aankomst- of vertrekdag te kiezen. Voor een huurperiode van 4 dagen of minder wordt in de regel een toeslag per dag berekend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw boekingsagent. Op de vakantiebestemmingen verwacht men u in de regel tussen 16.00 en 18.00 uur. Wanneer u na 18.00 uur denkt aan te komen, dan dient u het sleuteladres daarvan op de hoogte te stellen.voor aankomsten buiten de openingstijden van het kantoor, indien vooraf afgesproken, wordt een toeslag in rekening gebracht van 25 Euros. Op de dag van vertrek geldt dat u vóór 09.30 uur ‘s morgens uw accommodatie dient te hebben verlaten. In het geval dat de huurder of een persoon die verblijft in de woning die het onderwerp is van dit contract, er langer in moet blijven dan de gecontracteerde persoon, vanwege besmettelijke ziekte of andere omstandigheden die het onmogelijk of niet aanbevolen om het te verplaatsen, de huurder U moet de volledige tijd van het verblijf betalen voor de prijs van het huis in het bezettingsseizoen.

8. Documenten

Uw boekingsagent zal voorafgaand of bij de boeking de benodigde algemene informatie verstrekken over de gehuurde accommodatie en omgeving.

9. Wijziging of opzegging G.h.s.

Heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer wezenlijke punten te wijzigen of op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de accommodatieverschaffer aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. In geval van force majeur, oorlog, stakingen en natuurrampen, kan de accommodatieverschaffer de reservering annuleren. Teneinde de kwaliteit te kunnen blijven garanderen, behoudt de accommodatieverschaffer zich het recht voor om de gehuurde accommodatie te vervangen door een vergelijkbare accommodatie.

10. Klachten

Indien u op de bestemming een fout of onvolkomenheid constateert dan wordt van u verwacht dat u daarvan melding maakt bij de verantwoordelijke dienstverlener (bijvoorbeeld de accommodatieverschaffer of het sleuteladres) of bij het plaatselijk agentschap binnen 48 uur.  Dit kan verder ongemak voorkomen. Mocht u ter plaatse ernstige klachten hebben, dan dient u onmiddelijk de accommodatieverschaffer op de hoogte te stellen. Op deze manier zijn wij in de gelegenheid de klacht sneller op te lossen. Wanneer uw klacht niet naar tevredenheid ter plekke is opgelost, moet  uw klacht schriftelijk en gemotiveerd bij de boekingsagent zijn ingediend. Indien u zonder overleg met het boekingsagent een andere accommodatie betrekt of de door u gehuurde accommodatie voortijdig verlaat, dan verliest u alle rechten op een restitutie.

11. Schoonmaakkosten

Een verplichte vergoeding kan worden toegepast voor de schoonmaakdienst of de eindschoonmaak. Extra schoonmaak kan op aanvraag worden geregeld tegen extra betaling.

12. Bed- en badlinnen

In het algemeen zijn bed- en badlinnen niet in de huursom inbegrepen. Om hiervan verzekerd te zijn, kunt u op het web de bijzonderheden van elke accommodatie bekijken. Het kan voorkomen dat u na elke week van uw verblijf zelf het linnengoed dient om te wisselen bij de receptie van het sleuteladres. Handdoeken kunnen er op vakantie, zeker met uw privé-zwembad voor de deur, eigenlijk nooit genoeg zijn. Wij adviseren u dan ook zelf hand- en baddoeken mee te nemen.

13. Extra faciliteiten

In veel gevallen kan, indien direct bij boeking opgegeven, een extra bed, een kinderbed, kinderstoel, box, etc. Worden aangevraagd.

14. Huisdieren

De meeste huiseigenaren staan geen huisdieren toe. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de accommodatieverschaffer en vermelding op het reserveringsbewijs, is het toegestaan een huisdier in of om de villa te houden. Indien een huisdier in de accommodatie wordt geaccepteerd, zal een verplichte toeslag worden toegepast, afhankelijk van de duur van het verblijf. zijn verboden in het zwembad te zwemmen. 

15. Comfortaanduiding

Op onze website treft u een comfortaanduiding aan. Deze aanduiding is een waardering van de kwaliteit en het wooncomfort van de betreffende accommodatie.
***** Uitstekend ingericht
**** Zeer goed ingericht
*** Doelmatig ingericht
**Standaard ingericht

16. Bouwactiviteiten

De villa’s die in onze brochure en op onze website staan afgebeeld, zijn particuliere eigendommen van diverse eigenaren en gelegen in over het algemeen ruim opgezette villawijken. De villa’s bevinden zich dus niet in vakantieparken, waardoor het incidenteel voor kan komen dat er onverwachte bouwwerkzaamheden plaatsvinden in uw omgeving. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door huiseigenaren of aannemers waarmee wij geen enkele relatie hebben en waarop wij dus geen enkele invloed kunnen uitoefenen. Zowel de accommodatieverschaffer als onze organisatie zijn dan ook uitgesloten van elke verantwoordelijkheid over de onstane overlast veroorzaakt door bouwwerkzaamheden die niet in opdracht worden uitgevoerd door de accommodatieverschaffer.

17. Satelliet-tv

Als er bij de beschrijving melding wordt gemaakt van een satelliet-tv, houdt dat niet automatisch in dat de Nederlandse programma's van bijvoorbeeld rtl of sbs te ontvangen zijn. De veelal buitenlandse eigenaren beschikken over decoders die niet altijd geschikt zijn om Nederlandse programma's te ontvangen. Een bepaalde snelheid van de internetverbinding is niet gegarandeerd. In de meeste accommodaties kan de internetsnelheid aanzienlijk lager zijn dan men in eigen land gewend is. 

18. Water en electriciteit

In zuidelijke landen komen storingen in water- en elektriciteitsvoorziening wat vaker voor. Gemeentelijke en/of regionale autoriteiten kunnen, door verschillende oorzaken, besluiten tot tijdelijke afsluiting of tot korting van distributie over te gaan. Uw accommodatieverschaffer noch onze organisatie kunnen voor de geleden schade aansprakelijk gesteld worden.

19. Energieverbruik

Tijdens bepaalde periodes van het jaar kunnen weektarieven van toepassing zijn op vakantiehuizen met verwarming en / of airconditioning. Voor meer informatie en bedragen kunt u de website (kenmerken van de vakantiewoning) raadplegen of contact opnemen met uw agentschap.Voor de maandelijkse huur in de winter worden de energiekosten naar verbruik betaald. Het in rekening gebrachte of in de prijs inbegrepen energieverbruik heeft betrekking op een redelijk verbruik. Het recht wordt voorbehouden om een aanvullende betaling of verhoging te vragen indien een overmatig verbruik wordt vastgesteld of in geval van een uitzonderlijke stijging van de energiekosten ten gevolge van overmacht.   

20.Partijen en Muziek

Het is verboden partijen of evenementen te houden in de gehuurde accommodatie zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verhuurder.Onder partijen en evenementen wordt verstaan elk type bijeenkomst waarbij het aantal aanwezigen meer bedraagt dan tweemaal het maximum aantal personen dat volgens de huurovereenkomst in het gehuurde mag verblijven. Het is niet toegestaan om muziek te maken of af te spelen of geluiden te maken, die buiten de grenzen van de huuraccommodatie te horen zijn. In geval van toestemming voor een partij of evenement kan muziek worden afgespeeld of gespeeld in het kader van de geldende wettelijke voorschriften. De huurder is verplicht om de buren, die kunnen worden beïnvloed door lawaai, te informeren voor het komende evenement of feest.

21. Overwinteren (verhuur per maand in de winter)

Langdurige winterverhuur moet worden aangevraagd bij de huiseigenaar om de beschikbaarheid van de gewenste periode te controleren. Lange termijn winterverhuur is mogelijk van 1 oktober tot 31 mei van het volgende jaar. De minimale huurperiode is twee maanden, de maximale huurperiode acht maanden. Toegelaten zijn alleen de personen die in het contract worden genoemd, onderhuur door derden is strikt verboden en zal leiden tot annulering van het contract en zullen er gerechtelijke stappen worden ondernomen.
a)Het energieverbruik wordt berekend op basis van het verbruik. Bij openstaande betalingen worden de kosten niet in mindering gebracht op de huurwaarborg, indien deze niet voor consumptie is gespecificeerd.  
b)Tuin en zwembad: In vakantiehuizen met tuin of privé zwembad is regelmatig onderhoud vereist. In de regel is dit 1 tot 2 keer per week voor zwembaden en 1 keer per week voor de tuin. U als gast bent verplicht om de onderhoudsmensen volledige toegang te geven wanneer nodig.
c)Tuin- en zwembadinstallaties:Het is ten strengste verboden voor de gasten om de pomp- en filterinstallatie van het zwembad en, indien aanwezig, het automatische irrigatiesysteem van de tuin te bedienen.
d)Een verplichte vergoeding voor eindschoonmaak of schoonmaakdiensten kan worden toegepast. De woning behoudt zich het recht voor om extra schoonmaakservice uit te voeren op voorhand en, afhankelijk van de staat van het huis, de betaling ervan met de borgsom te verrekenen.

22.De partijen machtigen elkaar om via e-mail bindende informatie aangaande dit ontract uit te wisselen, met wederzijdse kennis van de betekenis en validatie van deze elektronische documenten. De partijen komen overeen dat de e-mails geldig zijn voor de uitwisseling van elektronische documenten en andere communicati

24 BASISINFORMATIE OVER PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMING

Verantwoordelijk: GENERAL HOME SERVICE, S.L. en LUXURY HOUSE SERVICE Doel: reserveringen beheren. Legitimatie: uitdrukkelijke toestemming gegeven bij ondertekening van dit document. Ontvangers: opdrachten en / of overdrachten aan derde bedrijven en / of organisaties zoals aangegeven in de aanvullende informatie. Rechten: toegang, rectificatie, verzet, beperking, evenals andere rechten die naar behoren zijn verzameld in de aanvullende informatie. + Informatie: U kunt hierover aanvullende informatie raadplegen via de volgende link www.procoden.es/B03817244 

General Home Service