Bescherming Persoonlijke Gegevens

Bescherming Persoonlijke Gegevens

In overeenstemming met de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u hierover:  

Dat de persoonlijke gegevens die van u worden verzameld niet voor andere doeleinden worden gebruikt. wordt opgenomen in een bestand dat eigendom is van "GENERAL HOME SERVICE, S.L.". met C.I.F. B-03817244  "Luxury House Service S.L " met  CIF B-03836343, met maatschappelijke zetel te Calle Ciudad Real 2, 03724 Moraira (Alicante).

Dat de behandeling haar rechtsgrondslag vindt in een legitiem eigenbelang (beantwoorden van verzoeken om informatie).

U kunt uw rechten uitoefenen op: toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, overdraagbaarheid, verzet, het indienen van een klacht bij een toezichthoudende instantie en uw toestemming te allen tijde intrekken door middel van een brief, waarbij een fotokopie van uw NIF/NIE/Paspoort aan bovenstaand postadres wordt gehecht.

Dat ze zullen worden gehandhaafd zolang de relatie tussen de partijen wordt gehandhaafd of zolang als nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.  

Dit bericht en de bijlagen zijn vertrouwelijk en worden alleen aan de ontvanger geadresseerd. Als u degene bent niet de beoogde ontvanger is, dient u er rekening mee te houden dat ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking en/of kopiëren krachtens de toepasselijke wetgeving verboden is. Als u deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, stelt u ons dan onmiddellijk op de hoogte via e-mail of telefoon, zoals hierboven beschreven, en verwijdert u deze vriendelijk van uw systeem. 

WETTELIJKE KENNISGEVING EN DISCLAIMER

IDENTIFICATIE

In overeenstemming met de wet, op de diensten van de informatiemaatschappijen en elektronische handel, informeert u dat:
De bedrijfsnaam is: General Home Service S.L. / Luxury House Service S.L 
Haar BTW-nummer is: B03817244 / B03836343
Haar vestigingsplaats is: Ciudad Real Nº 2 Centro comercial Solpark Moraira - 03724 - ALICANTE
Om met ons te communiceren, bieden wij u verschillende contactmogelijkheden die hieronder worden beschreven:
Tel: (+34) 96 574 0612
Email: info@ghsvillas.com

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L informeert u dat de toegang tot en het gebruik van deze website, evenals de diensten en/of inhoud die via deze website verkregen zijn of verkregen kunnen worden onderworpen zijn aan de voorwaarden zoals uiteengezet in deze juridische kennisgeving.
Als u het daarom niet eens bent met de onderstaande voorwaarden, gelieve dan ook geen gebruik te maken van deze website, aangezien elk gebruik dat u ervan maakt of van de inhoud en/of diensten die erin zijn opgenomen, betekent dat u de wettelijke voorwaarden in deze tekst accepteert.
De navigatie door de website van General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L  schrijft de toestand van de gebruiker van dezelfde toe en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen opgenomen in deze Wettelijke Bekendmaking, die wijzigingen kunnen ondergaan.
De gebruiker is verplicht om de website correct te gebruiken in overeenstemming met de wet, de goede trouw, de openbare orde, het verkeer en deze juridische kennisgeving. De gebruiker is jegens General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L  of derden aansprakelijk voor alle schade die kan ontstaan als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting. General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L , behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de website om de inhoud ervan bij te werken, te corrigeren, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Daarom kunnen de voorwaarden en bepalingen in deze sectie te allen tijde wijzigen. Daarom nodigen wij u uit deze voorwaarden te lezen wanneer u deze website opnieuw bezoekt. Een dergelijke wijziging zal van toepassing zijn zodra deze beschikbaar is voor de Gebruikers.
General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L  is niet verantwoordelijk voor enige schade die door de Gebruiker wordt veroorzaakt als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik in relaties met derden, en is de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker. Bovendien is General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk voor enige schade van welke aard dan ook die kan worden veroorzaakt, bijvoorbeeld als gevolg van de overdracht van een virus of kwaadaardige programma's, ondanks het feit dat alle nodige technologische maatregelen zijn genomen om dit te voorkomen. De Gebruiker verbindt zich ertoe de website General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L  niet te gebruiken op een manier die in strijd is met de bepalingen van de geldende wetgeving.
Indien de Gebruiker beslist om deze Wettelijke Aankondiging niet te aanvaarden, dient hij zich te onthouden van de toegang tot en/of het gebruik van de inhoud en/of diensten aangeboden door General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L via haar website.


TOEGANG EN GEBRUIK

De toegang tot onze website is gratis en open, met uitzondering van de kosten van de verbinding met het telecommunicatienetwerk die door de door elke gebruiker gecontracteerde exploitant. De eenvoudige toegang tot het Web impliceert geen enkele commerciële relatie tussen General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L  en de gebruiker ervan.
De gebruiker garandeert de authenticiteit en de tijdigheid van alle gegevens die hij of zij communiceert en zal als enige verantwoordelijk zijn voor eventuele valse of onnauwkeurige verklaringen. De gebruiker stemt er uitdrukkelijk mee in om op gepaste wijze gebruik te maken van de inhoud en diensten van General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L en deze niet te gebruiken voor, onder andere:
a) Verspreiding van inhoud die crimineel, gewelddadig, pornografisch, racistisch, xenofoob, beledigend of in strijd met de wet of de openbare orde is.
b) Computervirussen in het netwerk in te voeren of handelingen te verrichten die de elektronische documenten, gegevens of fysieke en logische systemen van General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L of van derden kunnen wijzigen, beschadigen, onderbreken of fouten of schade kunnen veroorzaken; alsmede de toegang van andere gebruikers tot de website en de diensten ervan te belemmeren door het massale gebruik van de computerbronnen waarmee General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L  zijn diensten verleent.
c) Schending van de rechten van intellectuele of industriële eigendom, alsook schending van de vertrouwelijkheid van de informatie van General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L of derden.
d) De inhoud te verveelvoudigen, te kopiëren, te verspreiden, beschikbaar te stellen of op enige andere wijze openbaar te maken, te verwerken of te wijzigen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen van de houder van de desbetreffende rechten of dit wettelijk is toegestaan.
e) Gegevens voor reclamedoeleinden te verzamelen en alle soorten reclame en mededelingen voor verkoop- of andere commerciële doeleinden te verzenden zonder voorafgaand verzoek of toestemming.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L, door haarzelf of als rechtverkrijgende, is de eigenaar van alle intellectuele en industriële eigendomsrechten van haar website, alsook van de elementen die erin zijn vervat (met inbegrip van maar niet beperkt tot beelden, tekst, handelsmerken of logo's, combinaties van kleuren, structuur en ontwerp) die eigendom zijn van haar of haar licentiegevers. Alle rechten voorbehouden.
De reproductie, transformatie, verspreiding en openbare communicatie, met inbegrip van de manier waarop deze ter beschikking wordt gesteld, van het geheel of van een deel van de inhoud van deze website, voor commerciële doeleinden, op om het even welke drager en met om het even welk technisch middel, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L  is uitdrukkelijk verboden. Niet-naleving van het voorgaande geeft General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L  het recht passende gerechtelijke stappen te ondernemen.
De gebruiker verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten van General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L, als eigenaar of als rechtverkrijgende, te respecteren. U kunt de elementen van de portaalsite bekijken en zelfs afdrukken, kopiëren en opslaan op de harde schijf van uw computer of op elk ander fysiek medium op voorwaarde dat het uitsluitend en exclusief voor uw persoonlijk en privégebruik is. De verspreiding, wijziging, overdracht of openbare mededeling van de inhoud en alle andere handelingen die niet uitdrukkelijk door de eigenaar van de exploitatierechten zijn toegestaan, zijn verboden.

HYPERLINKS

Het plaatsen van een hyperlink impliceert in geen geval het bestaan van relaties tussen General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L en de eigenaar van de website waarop zij is gevestigd, noch de aanvaarding en goedkeuring door General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L van de inhoud of diensten ervan. Degenen die van plan zijn om een hyperlink aan te maken, moeten vooraf schriftelijke toestemming vragen aan General Home Service S.L.. en Luxury House Service S.L 

GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L sluit, voor zover wettelijk toegestaan, elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die hieruit voortvloeit:
a) De onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de website of het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en/of actualiteit van de inhoud, evenals het bestaan van ondeugden en gebreken van welke aard dan ook in de inhoud verzonden, verspreid, opgeslagen, beschikbaar gesteld aan degenen die toegang hebben gekregen via de website of de aangeboden diensten.
b) De aanwezigheid van virussen of andere elementen in de inhoud die wijzigingen in de computersystemen, elektronische documenten of gegevens van gebruikers kunnen veroorzaken.
c) Het niet naleven van de wet, de goede trouw, de openbare orde, het verkeert gebruik en deze wettelijke kennisgeving als gevolg van onjuist gebruik van de website. In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld, is General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L niet verantwoordelijk voor acties van derden die intellectuele en industriële eigendomsrechten, bedrijfsgeheimen, eerrechten, persoonlijke en familiale privacy en imago schenden, evenals regelgeving inzake oneerlijke concurrentie en illegale reclame.
Evenzo wijst General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot de informatie die buiten deze website wordt gevonden en niet rechtstreeks door onze webmaster wordt beheerd. De links op deze website zijn uitsluitend bedoeld om de gebruiker te informeren over het bestaan van andere bronnen die de inhoud van deze website kunnen uitbreiden. General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L geeft geen garantie en is niet verantwoordelijk voor de werking of toegankelijkheid van de gelinkte sites.

JURISDICTIE

In het geval van een geschil of conflict over de interpretatie van de voorwaarden van deze juridische kennisgeving, alsmede elke kwestie met betrekking tot de diensten en/of inhoud op deze website, is de tmp_PaisEmpresa wetgeving van toepassing. Voor de beslechting van elk geschil dat kan ontstaan in verband met het gebruik van en de toegang tot het web en / of diensten of inhoud die kunnen worden aangeboden, General Home Service S.L. en Luxury House Service S.L  en de gebruiker komen overeen om voor te leggen aan de rechtbanken en rechtbanken die bevoegd zijn volgens de wet

General Home Service