Reisverzekeringsvoorwaarden

Reisverzekeringsvoorwaarden1.- KOSTEN VOOR ANNULERING VAN BOEKINGEN

De VERZEKERAAR garandeert, tot het bedrag vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden en onder voorbehoud van de uitzonderingen vermeld in deze Algemene Voorwaarden, de terugbetaling van de kosten voor annulering van het verblijf die ontstaan voor rekening van de VERZEKERDE en hem (haar) gefactureerd worden door toepassing van de algemene verkoopvoorwaarden van het Reisbureau of van eender welke leverancier van de reis, op voorwaarde dat hij (zij) de reis annuleert vóór het begin ervan en om een van de volgende redenen die zich onverwacht heeft voorgedaan na de ondertekening van de verzekering:

 1. Overlijden, ernstig letselongeval of ernstige ziekte:
  • Van de VERZEKERDE, of zijn (haar) echtgenote (echtgenoot), ouders, kinderen, broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, schoonzonen, schoondochters, schoonvader of schoonmoeder, familielid in de derde graad.
  • Van de persoon die tijdens de reis de minderjarige of gehandicapte kinderen van de VERZEKERDE onder zijn hoede heeft.
  • Van de professionele plaatsvervanger.

  Met betrekking tot de VERZEKERDE, wordt onder ernstige ziekte een wijziging van de gezondheidstoestand verstaan die opname in het ziekenhuis of het bed houden met zich meebrengt, binnen de 7 dagen vóór de reis, en die het medisch onmogelijk maakt om de reis aan te vangen op de voorziene datum. Wanneer de ziekte betrekking heeft op een van de vermelde personen, verschillend van de VERZEKERDE, zal onder ernstig verstaan worden dat opname in het ziekenhuis nodig is of een kans op nakend overlijden bestaat. Onder ernstig ongeval wordt een onopzettelijk lichamelijk letsel van het slachtoffer verstaan, dat het gevolg is van het onverwachte effect van een externe oorzaak en dat naar het oordeel van een medisch deskundige het aanvangen van de reis door de VERZEKERDE op de voorziene datum onmogelijk maakt, of het risico op overlijden van een van de vermelde familieleden met zich meebrengt.
 2. Annulering van de persoon die de VERZEKERDE dient te vergezellen bij de reis, gelijktijdig met deze laatste ingeschreven en verzekerd door hetzelfde contract, op voorwaarde dat de annulering haar oorzaak vindt in een van de bovengenoemde oorzaken.
 3. Overdracht van de reis door annulering van de VERZEKERDE ten gunste van een andere persoon, waarbij de bijkomende kosten die ontstaan door de wijziging van de houder van de boeking gegarandeerd worden.
 4. Oproep voor chirurgische ingreep van de VERZEKERDE.
 5. Noodzaak van de VERZEKERDE om het bed te houden, op doktersvoorschrift als gevolg van een risicozwangerschap, op voorwaarde dat de aanvang hiervan zich situeert na het afsluiten van de polis, of natuurlijke abortus.
 6. Eender welke ziekte van kinderen die jonger zijn dan 24 maanden en ook verzekerd zijn in dit contract.
 7. Medische quarantaine als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis.
 8. Oproep als betrokken partij, getuige of jurylid van een burgerlijke of strafrechtelijke rechtbank.
 9. Oproep als lid van een kiesbureau.
 10. Deelname aan officiële staatsexamens uitgeschreven via een instelling na ondertekening van de verzekering.
 11. Ernstige schade veroorzaakt door brand, explosie, diefstal of natuurkrachten, in de hoofdwoning of tweede woning van de VERZEKERDE, of in zijn (haar) professionele ruimtes indien de VERZEKERDE een vrij beroep uitoefent of een onderneming leidt en zijn (haar) aanwezigheid dwingend vereist is.
 12. Diefstal van de documentatie of bagage, waardoor het onmogelijk is dat de VERZEKERDE zijn (haar) reis aanvangt of verderzet.
 13. Het onverwacht niet verlenen van visa.
 14. Geval van kaping in de lucht, op het land of op zee, waardoor het onmogelijk is voor de VERZEKERDE om zijn reis aan te vangen op de voorziene data.
 15. Verklaring als rampgebied op de woonplaats van de VERZEKERDE of op de bestemming van de reis.
 16. Aanvang van een nieuwe baan in een onderneming verschillend van die waar de VERZEKERDE zijn (haar) beroep uitoefende, met een arbeidscontract en op voorwaarde dat deze indiensttreding plaatsvindt na de inschrijving voor de reis en, derhalve, na de ondertekening van de verzekering.
 17. Gedwongen verplaatsing van de werkplaats.
 18. Professioneel ontslag van de VERZEKERDE dat niet het gevolg is van een tuchtprocedure. In geen enkel geval zal deze garantie van kracht worden voor de beëindiging van het arbeidscontract of de vrijwillige ontslagneming of het niet succesvol doorlopen van de proefperiode. In elk geval dient de verzekering ondertekend te zijn vóór de mededeling van het ontslag.
 19. Parallel uitgevoerde belastingaangifte, meegedeeld door de belastingdienst, die een door de VERZEKERDE te betalen bedrag van meer dan 600 € oplevert.
 20. Storing of ongeval in het voertuig dat eigendom is van de VERZEKERDE of zijn echtgenote (haar echtgenoot), waardoor het onmogelijk is dat de VERZEKERDE zijn (haar) reis aanvangt.
 21. Annulering van de reis omdat de VERZEKERDE een andere, vergelijkbare reis gewonnen heeft bij een openbare loting onder toezicht van een notaris.
 22. Vasthouden van de VERZEKERDE door de politie.
 23. Dagvaarding voor de echtscheidingsprocedure.
 24. Overhandiging van een adoptiekind.
 25. Oproep voor een orgaantransplantatie.
 26. Verlening van officiële studiebeurzen.
 27. Oproep voor het indienen en ondertekenen van officiële documenten.
 28. Vonnis van surseance- of faillietverklaring van de onderneming.
 29. Eenzijdige wijziging van de vakantieperiode door de onderneming.
 30. Geval van overmacht aantoonbaar door middel van een bewijsstuk. Deze garantie zal enkel geldig zijn wanneer ze ondertekend is op het moment van inschrijving of bevestiging van de reis.
2.- TERUGBETALING VAN NIET PLAATSGEVONDEN VAKANTIES

De VERZEKERAAR zal een bedrag voor elke vakantiedag die niet plaatsgevonden heeft terugbetalen, tot de som vastgelegd in de Bijzondere Voorwaarden en onder voorbehoud van de uitzonderingen die vermeld zijn in de Algemene Voorwaarden. Dit bedrag wordt berekend door het gegarandeerde kapitaal te delen door het aantal dagen voorzien voor de reis, na bewijs van de kosten van de vakantie. Deze garantie zal van toepassing zijn wanneer de VERZEKERDE zich genoodzaakt ziet om zijn (haar) vakantie voortijdig te beëindigen om eender welke van de redenen vermeld in de garantie “KOSTEN VOOR ANNULERING VAN BOEKINGEN”.

3.- VOORTIJDIGE TERUGKEER WEGENS EEN ERNSTIG ONGELUK IN DE WONING OF DE PROFESSIONELE RUIMTE.

De VERZEKERAAR zal een vervoerbewijs ter beschikking stellen van de VERZEKERDE voor de terugkeer naar zijn (haar) woonplaats, in het geval dat de VERZEKERDE zijn (haar) reis heeft moeten onderbreken wegens ernstige schade aan zijn hoofdwoning of professionele ruimte, veroorzaakt door brand, op voorwaarde dat de tussenkomst van de brandweer vereist was, diefstal aangegeven bij de politie, of ernstige overstroming, die zijn (haar) aanwezigheid vereist, waarbij deze situaties niet opgelost kunnen worden door directe familieleden of vertrouwenspersonen, op voorwaarde dat de gebeurtenis zich voorgedaan heeft na de datum van aanvang van de reis. De VERZEKERAAR zal ook een tweede vervoerbewijs op zich nemen voor de persoon die de VERZEKERDE, die zijn (haar) terugkeer vervroegd heeft, vergezelde bij zijn (haar) reis, op voorwaarde dat deze tweede persoon ook verzekerd is door deze polis.

4.- STUREN VAN EEN PROFESSIONELE CHAUFFEUR IN GEVAL VAN ZIEKTE, ONGEVAL OF OVERLIJDEN VAN DE VERZEKERDE

Wanneer de VERZEKERDE vervoerd of gerepatrieerd dient te worden wegens ziekte, ongeval of overlijden, of in het geval dat de VERZEKERDE niet in staat is om zijn (haar) voertuig te besturen en geen van de passagiers die hem (haar) eventueel vergezellen hem (haar) kunnen vervangen, zal de VERZEKERAAR, na schriftelijke toestemming van de eigenaar van het voertuig, een professionele chauffeur sturen die het voertuig en de inzittenden naar hun woonplaats in hun land van oorsprong brengt. Enkel de chauffeurskosten komen voor rekening van de VERZEKERAAR; alle andere kosten, zoals tolgeld, onderhouds- en brandstofkosten van het voertuig en uitgaven van de reizigers zijn uitgesloten. De VERZEKERAAR, die onderworpen is aan de wetgeving op vlak van het gebruik en verkeer van motorvoertuigen van de landen van doorgang, kan deze dienst niet verlenen indien het voertuig niet voldoet aan de wettelijke vereisten voorzien in elk geval, of indien het voertuig afwijkingen vertoont of het gebruik ervan afgeraden wordt.

5.- STUREN VAN EEN BEGELEIDER BIJ DE REPATRIËRING VAN MINDERJARIGEN

Indien de zieke, gewonde of overleden VERZEKERDE met een kind jonger dan 15 jaar, die ook verzekerd is, reist als enig gezelschap, zal de VERZEKERAAR de verplaatsing van een persoon organiseren en voor zijn rekening nemen, teneinde de minderjarige te vergezellen bij zijn (haar) terugkeer naar de gebruikelijke woonplaats.

6.- STUREN VAN VOORWERPEN VERGETEN IN HET HOTEL OF APPARTEMENT

De VERZEKERAAR zal de kosten organiseren en voor zijn rekening nemen voor verzending van de voorwerpen vergeten door de VERZEKERDE in het hotel of appartement waar hij (zij) verbleven heeft, tot een limiet van 120 €, op voorwaarde dat de waarde van het voorwerp dit bedrag overschrijdt. UITZONDERINGEN De annulering van boekingen en terugbetaling van reizen worden niet gegarandeerd indien ze hun oorsprong vinden in:

 1. Esthetische behandelingen, periodieke medische controles, kuren, contra-indicaties van vliegtuigreizen, inentingen, de onmogelijkheid om op bepaalde bestemmingen de aanbevolen preventieve medicinale behandelingen verder te zetten, de vrijwillige afbreking van zwangerschappen.
 2. Psychische of mentale aandoeningen en depressies zonder ziekenhuisopname of die een opname van minder dan zeven dagen rechtvaardigen.
 3. Ziekten die behandeld worden of medische zorg vereisen binnen de 30 dagen vóór de datum van zowel de contractuele vastlegging van de boeking als van de datum van opneming in de verzekering.
 4. De deelname aan weddenschappen, ruzies, gevechten of misdrijven, behalve in het geval van wettelijke zelfverdediging.
 5. Epidemieën.
 6. Terrorisme.
 7. Het om eender welke reden niet voorleggen van de documenten die onontbeerlijk zijn gedurende de volledige reis, zoals het paspoort, visa, vervoerbewijzen, rijbewijs of vaccinatiebewijzen.
 8. Complicaties tijdens de zwangerschap, behalve in het geval aangegeven in paragraaf 5) van deze Garantie voor Annuleringskosten.
7. BAGAGE

7.1 Verlies van materiaal. De VERZEKERAAR garandeert, tot een bedrag van 300,00 € per persoon en onder voorbehoud van de uitzonderingen die aangegeven zijn in deze Algemene Voorwaarden, de vergoeding van het verlies van bagagemateriaal tijdens de heen- en terugreizen in eender welk vervoermiddel gecontracteerd via de organisatie waarbij de VERZEKERDE het hotel of appartement geboekt heeft, en nooit met een ander vervoermiddel, tengevolge van:

 • Diefstal (in dit verband wordt diefstal enkel verstaan als ontvreemding met geweld of intimidatie van personen of met inbraak)
 • Storingen of schade direct veroorzaakt door brand of diefstal.
 • Storingen en totaal of gedeeltelijk verlies veroorzaakt door de vervoerder.

De waardevolle voorwerpen zijn inbegrepen tot 50% van het verzekerde bedrag voor de volledige bagage. Waardevolle voorwerpen worden verstaan als juwelen, uurwerken, voorwerpen in edelmetaal, bont, schilderijen, kunstwerken, zilver en edelsmeedkunst, unieke voorwerpen, mobiele telefoons en hun accessoires, camera’s en accessoires voor fotografie, video, radiotelefonie, en de opname of weergave van beeld en geluid, alsook hun accessoires, computermateriaal van eender welk type, maquettes en op afstand bestuurde accessoires, vuurwapens, jachtgeweren met hun optische accessoires, rolstoelen en medische apparatuur, enz. De juwelen en bont zijn enkel gegarandeerd tegen diefstal en enkel wanneer ze in de kluis van een hotel bewaard worden of wanneer de VERZEKERDE ze met zich meeneemt. Bagage achtergelaten in wagens wordt enkel als verzekerd beschouwd indien ze in de koffer ligt en deze koffer permanent op slot is. Vanaf 22 uur tot 6 uur dient het voertuig in een gesloten en bewaakte parkeerplaats te blijven; deze uitzondering heeft geen betrekking op de voertuigen die toevertrouwd zijn aan een vervoerder. In geen enkel geval wordt de diefstal van bagage geplaatst in bestelwagens of monovolumes gegarandeerd, aangezien deze voertuigen niet beschikken over een koffer met afzonderlijk slot. De waardevolle voorwerpen achtergelaten in de koffer van een voertuig worden enkel gedekt indien het voertuig zich in een bewaakte garage of parkeerplaats bevindt. De toepassing van de evenredigheidsregel in geval van een ongeluk wordt uitdrukkelijk ingetrokken in deze garantie en de liquidatie gebeurt op premier-risquebasis.

UITZONDERINGEN Zijn niet gedekt door deze garantie:

 1. De goederen en het materiaal voor professioneel gebruik, de munten, bankbiljetten, postzegelverzamelingen, effecten van eender welke aard, identiteitsdocumenten en in het algemeen alle documenten en waardepapieren, creditcards, tapes en informatiedragers, documenten geregistreerd op magneetbanden of gefilmde documenten, collecties en materiaal met een professioneel karakter, protheses, brillen en contactlenzen. In dit verband worden pc’s niet verstaan als professioneel materiaal.
 2. Verduistering, behalve in de kamers van het hotel of appartement wanneer die op slot zijn. (In dit verband wordt verduistering verstaan als de onverhoedse ontvreemding, zonder geweld of intimidatie van personen noch inbraak).
 3. Schade door normale of natuurlijke slijtage, eigen gebrek of een ongeschikte of onvoldoende verpakking. Schade veroorzaakt door de trage werking van de weersinvloeden.
 4. Verlies dat volgt uit het feit dat een voorwerp dat niet toevertrouwd is aan een vervoerder, verloren is geraakt of vergeten werd.
 5. Diefstal voortkomend uit het wildkamperen met caravan of camper; de waardevolle voorwerpen zijn volledig uitgesloten uit de garantie voor eender welk kampeertype
 6. Schade, verlies of diefstal die het gevolg is van het onbewaakt achterlaten van persoonlijke eigendommen en voorwerpen op een openbare plaats of een ruimte voorzien voor gemeenschappelijk gebruik.
 7. Breuk, tenzij dit het gevolg is van een ongeluk van het vervoermiddel, gewone diefstal of diefstal met inbraak, aanranding met gebruik van wapens, brand of het blussen ervan.
 8. Schade die direct of indirect veroorzaakt is door oorlogsfeiten, ordeverstoring door burgers of militairen, volksopstand, stakingen, aardbevingen en radioactiviteit.
 9. Damage caused intentionally by the INSURED or due to severe negligence by the INSURED and the damage caused by leaks of liquid contained inside the luggage.
 10. Alle motorvoertuigen, hun complementen en accessoires.
8. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Privé-aansprakelijkheid . De VERZEKERAAR neemt de mogelijke financiële vergoedingen voor zijn rekening, tot een bedrag van 30.000,00 € per persoon, die de VERZEKERDE, in zijn (haar) hoedanigheid van privépersoon dient te betalen, overeenkomstig de artikelen 1.902 tot 1.910 van het Burgerlijk Wetboek of vergelijkbare bepalingen voorzien door de buitenlandse wetgevingen, als wettelijk aansprakelijke persoon voor de lichamelijke of materiële schade die onopzettelijk veroorzaakt is bij personen, dieren of voorwerpen van derden. De VERZEKERINGNEMER, de rest van de personen verzekerd door deze polis, hun echtgenoten, ouders en kinderen of eender welk ander familielid dat samenwoont met een van hen, alsook hun zakenpartners, werknemers en eender welke persoon die feitelijk of juridisch afhangt van de VERZEKERINGNEMER of de VERZEKERDE, worden niet beschouwd als derden zolang ze binnen het gebied van deze afhankelijkheid optreden. In deze limiet zijn het betalen van gerechtskosten en het stellen van rechtswaarborgen geëist van de VERZEKERDE inbegrepen. UITZONDERINGEN Zijn niet gedekt door deze garantie:

 1. Eender welk type van aansprakelijkheid die toekomt aan de VERZEKERDE voor het besturen van motorvoertuigen, luchtvaartuigen en vaartuigen, alsook voor het gebruik van vuurwapens.
 2. De boetes of sancties opgelegd door rechtbanken of instanties van eender welke aard.
 3. De aansprakelijkheid afgeleid van het beoefenen van sporten op professionele wijze en van de volgende typen zelfs op amateurniveau: alpinisme, boksen, bobslee, speleologie, judo, parachutespringen, deltavliegen, zweefvliegen, polo, rugby, schieten, zeilen, vecht- en motorsporten.
 4. De schade aan de voorwerpen om eender welke reden toevertrouwd aan de VERZEKERDE.
OPMERKINGEN:
 1. De aangeboden premies zijn geldig gedurende twee maanden vanaf de datum van dit Model voor Verzekering.
 2. Dit Model voor Verzekering is een samenvatting van de garantievoorwaarden en is ondergeschikt aan de uitzonderingen en beperkingen opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de Polis.

General Home Service